Bonus Banane
0.00 CHF
6.75 CHF / kg 6.75 CHF
Dinkel Bäckerli
0.00 CHF
11.60 CHF / 750 g 11.6 CHF
Goody´s
0.00 CHF
17.85 CHF / 5 kg 17.85 CHF
Kräuter-Leckerli
1.00 CHF
1.00 CHF / kg 1.0 CHF
Bonus Lakritz
0.00 CHF
8.75 CHF / 2 kg 8.75 CHF
Bonus Apfel-Karotte
0.00 CHF
8.00 CHF / 1.5 kg 8.0 CHF
Bonus Karotten
0.00 CHF
6.75 CHF / kg 6.75 CHF
LeinBits
0.00 CHF
28.50 CHF / 3 kg 28.5 CHF
Bonus Sweetheart
0.00 CHF
5.80 CHF / 500 g 5.8 CHF
Bonus Light
0.00 CHF
10.60 CHF / 1.5 kg 10.6 CHF
LeinBits 1 kg
0.00 CHF
11.30 CHF / Unité(s) 11.3 CHF
Kräuter-leckerli, 1 kg
0.00 CHF
7.70 CHF / Unité(s) 7.7 CHF
Goody`s 1 kg
0.00 CHF
4.80 CHF / Unité(s) 4.8 CHF