Bonus Banane
0.00 CHF
7.40 CHF / kg 7.4 CHF
Dinkel Bäckerli
0.00 CHF
11.60 CHF / 750 g 11.6 CHF
Goody´s
0.00 CHF
17.85 CHF / 5 kg 17.85 CHF
Kräuter-Leckerli
0.00 CHF
26.25 CHF / 5 kg 26.25 CHF
Bonus Lakritz
0.00 CHF
9.66 CHF / 2 kg 9.66 CHF
Bonus Apfel-Karotte
0.00 CHF
8.40 CHF / 1.5 kg 8.4 CHF
Bonus Karotten
0.00 CHF
7.40 CHF / kg 7.4 CHF
LeinBits
0.00 CHF
29.15 CHF / 3 kg 29.150000000000002 CHF
Bonus Sweetheart
0.00 CHF
5.80 CHF / 500 g 5.8 CHF
Bonus Light
0.00 CHF
11.22 CHF / 1.5 kg 11.22 CHF
LeinBits 1 kg
0.00 CHF
11.60 CHF / Unité(s) 11.6 CHF
Kräuter-leckerli, 1 kg
0.00 CHF
7.70 CHF / Unité(s) 7.7 CHF
Goody`s 1 kg
0.00 CHF
4.80 CHF / Unité(s) 4.8 CHF
Apfel-Flakes
0.00 CHF
12.20 CHF / 250 g 12.200000000000001 CHF
Nouveauté!